The weather

 

Pluviómetro

Mes
November (2018)

15/11/18 - 0.3 litros

14/11/18 - 0 litros

13/11/18 - 0 litros

12/11/18 - 0 litros

11/11/18 - 0 litros

10/11/18 - 0 litros

09/11/18 - 1 litros

08/11/18 - 0.5 litros

07/11/18 - 0 litros

06/11/18 - 0 litros

05/11/18 - 2.3 litros

04/11/18 - 0 litros

03/11/18 - 0 litros

02/11/18 - 0 litros

01/11/18 - 0 litros