The weather

 

Pluviómetro

Mes
September (2018)

17/09/18 - 2.6 litros

16/09/18 - 0 litros

15/09/18 - 17.9 litros

14/09/18 - 0 litros

13/09/18 - 0 litros

12/09/18 - 0 litros

11/09/18 - 0 litros

10/09/18 - 0 litros

09/09/18 - 0 litros

08/09/18 - 0 litros

07/09/18 - 0 litros

06/09/18 - 4.3 litros

05/09/18 - 0 litros

04/09/18 - 0 litros

03/09/18 - 0 litros

02/09/18 - 0 litros

01/09/18 - 0 litros